2007/Feb/04

เตรียมเครื่องก่อนน้า

กะปิ เลือกที่ ดีๆ หอมๆ
กระเทียมปอกเปลือก 1 ช้อนโต๊ะ
กุ้งแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ
พริกขี้หนู 1 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลปี๊บ 2-3 ช้อนโต๊ะ
< มะเขือพวงหรือมะเขือเปราะ มะอึก ระกำซอย หรือ มะม่วงเปรี้ยวด้วยก้อได้นะ>

วิธีทำ
1. เอาพริก กระเทียม ใส่ครก ตำๆๆๆ
2. ต่อด้วย กุ้งแห้ง กะปิ
3. น้ำตาลปีบ ใส่มะนาว คนๆๆๆ ชิมๆๆๆ
4. แล้วใส่น้ำปลาทีละนิดนะ เดียวมันเค็ม เพราะกะปิ มันเค็มอยู่แล้วอะ
5. แล้วก้อ ถ้าอร่อยแล้ว ก้อใส่มะเขือพวง หรือ มะเขือเปราะลงไป แต่ไม่ใส่ก้อได้นะจ้ะ


>>> แค่นี้อะ เรียบร้อย
ทานกับ ผักลวก ชะอมทอด

>> ชะอมทอด ทำเป็นใช่ม่ะ
เอาชะอมมาเด็ด ตีใส่ไข่ ตั้งกะทะ ใส่น้ำมัน แล้วทอด แค่นี้อะจ้าาาาา

ถ้ากินเหลือ ก้อเก็บไว้ในจู้เย็นก่อนนะ อย่าทิ้งละ เดียววันหลังเอาเมนุ ที่เอาน้ำพริกกะปิ ที่เหลือไปทำได้ มาบอก
ทำได้หลายอย่าเลยนะ อร่อยๆทั้งนั้น

Comment

Comment:

Tweet


#339 by (73.189.197.53|148.251.91.38, 73.189.197.53) At 2014-08-20 05:00,
ZVgjBI <a href="http://xmhmtjstbivi.com/">xmhmtjstbivi</a>, onawjagnfral, [link=http://cuvcjtbcogzz.com/]cuvcjtbcogzz[/link], http://eqmhvvtgicju.com/
#338 by BuDznOVgTDoIH (103.7.57.18|178.151.141.11) At 2013-03-26 22:23,
thank you !
#337 by segsegh (113.4.163.248) At 2010-11-25 08:51,
thank you your writing style is amazing. just found your site on bing. come back later for sure :)
#336 by เกมส์ (124.121.99.105) At 2010-09-20 12:49,
embarrassed ใม่ใช่เลย
#335 by สส้าส (182.93.151.158) At 2010-08-06 14:13,
embarrassed ใม่ใช่เลย
#334 by สส้าส (182.93.151.158) At 2010-08-06 14:13,
X7KTMX comment3, ôëèðò èíòèì, çíàêîìñòâà áîãäàíîâè÷, åðåâàí ñåêñ çíàêîìñòâà,
#333 by Bjvbgace (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:36,
dnj94b comment6, çíàêîìñòâà ã.íîâûé óðåíãîé, çíàêîìñòâà â ñûêòûâêàðå èíòèìíûå ñòðèæêè, çíàêîìñòâà îò 30 è äî,
#332 by Hzitpwqt (93.174.93.154) At 2010-07-09 05:08,
comment2, èíòèì ãàò÷èíà, çíàêîìñòâà íà äàòèíã, ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê óñëóãè, çíàêîìñòâà îò àìóðà,
#331 by Kozjwecs (93.174.93.154) At 2010-07-07 01:54,
k5303u <a href="http://aiaojlolxugf.com/">aiaojlolxugf</a>, [url=http://awtllpllmvsl.com/]awtllpllmvsl[/url], [link=http://dqeibocubhrc.com/]dqeibocubhrc[/link], http://rgwjyfgpjmcy.com/
#330 by ibuutcl (173.212.206.186) At 2010-07-07 00:25,
comment6,
#329 by Ogrvbwrs (93.174.93.154) At 2010-07-03 18:11,
O3Vb7l comment1, çíàêîìñòâà ãîðîä êðîïîòêèí, wocito, Çíàêîìñòâà â ðåãèîíàõ îìñê íîâîñèáèðñê, 490, âçðîñëûå çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, phpuy, Çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà âî âëàäèâîñòîêå, %((, Çíàêîìñòâà äîíåöê, tjcpn,
#328 by GNxmnXQvchYlosjvH (93.174.93.154) At 2010-07-02 02:09,
comment6, Çíàêîìñòâ äíåïðîäçåðæèíñê, gzojg, çíàêîìñòâà ãîðîä áåðåçíèêè ñåêñ, =]]], êîëïàøåâî øëþõè, deudvr, çíàêîìñòâî òàòàðñêèìè äåâóøêàìè ìîñêâû, rzu, ðåâäà ñàéò çíàêîìñòâ, %P, çíàêîìñòâà õàáàðîâê, 917960, çíàêîìñòâà â êîòåëüíè÷å, 96201, óôà çíàêîìñòâà çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê, 566851, çíàêîìñòâà èòèìà, >:[[[, áåëîðóññèÿ èíòèì, 987, intimcity çíàêîìñòâà, :-), èíòèì ñåëî åëîâî, =-]],
#327 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 20:05,
comment1, èíòèì ñ ãååì, %-P, ñàéò çíàêîìñòâ òàãàíðîã, 3401, ñëóæáà çíàêîìñòâ êèðîâ, %DDD, ñàéò çíàêîìñòâ îìåí íîâûå çíàêîìñòâà, =-(((, çíàêîìñòâà òîëüêî äëÿ ñåêñà ìàãàäàí, fie, ñàéò çíàêîìñòâ ÷åõ, >:-OO, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íîâûé îñêîë, 906191, ñàéò çíàêîìñòâà ÷èòà, 393, ñàéò çíàêîìñòâ â áåëîìîðñêå, jayph, çíàêîìñòâà îäìîñêîâüè, 5922, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷åðåç êàìåðó, uydbah,
#326 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:25,
comment5, êîíòàêò äå çíàêîìñòâà, 8-)), òðàíññåêñóàëû ìîñêâû, =OOO, çíàêîìñòâà ôëèðò ïåðåïèñêà, 78747, çíàêîìñòâà ñìîëåñê, 304, çíàêîìñòâî íèêíåéì, >:], çíàêîìñòâà ñåêñ âûåçä áàóìàíñêàÿ ìîñêâà, %], çíàêîìñòâî â êèåâå, >:-PP, çíàêîìñòâà ñ ãåÿìè â êèåâå, 8O, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå âîëãîäîíñêå, 8-P, ãîëóáûå çíàêîìñòâà, %))), ñëóæáà çíàêîìñòâ â êèðîâå, =]], çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ â òàøêåíòå, ypi,
#325 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:47,
comment6, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà ëóãàíñêîé îáëàñòè, kqlj, íàéòè ìîá çíàêîìñòâà, kbyz, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè, %-PP, èíäèâèäóàëêè îð, 05180, çíàêîìñòâà ÷åðíûå ïàðíû ñ áåëèëè æåíùèíû, ykjmzk, ëóãàíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, towptm, çíàêîìñòâà ñ ñîëäàòîì, 13763, îòðàäíûé äåâóøêè çíàêîìñòâî, 2795, çíàêîìñòâà áàõàåâ, >:-OOO, çíàêîìñòâà èðêóòñê øåëåõîâ, >:PP, çíàêîìñòâà ïî êèðîâñêîé îáëàñòè, >:(, çíàêîìñòâà ïî âñåì ãîðîäàì, %-OO, çíàêîìñòâà èíòèì ðóæàíû, ayxee,
#324 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 16:47,
comment6, ïðîñòèòóòêè ãîðîäà òóëû, cry, áäñì çíàêîìñòâà àñòðàõàíü, :-]], Áûñòðûå ñåêñ-çíàêîìñòâà, 365682, çíàêîìñòâî ïî óëàí óäý, 5498, ìîáèëüíûå çíàêîìñòâà óêðàèíà, 8OO, çíàêîìñòâà äëÿ îáùåíèè, 6339, áðà÷íûå çíàêîìñòâà â ðîññèè, xttgdk, ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ â òóðöèè, 13948, çíàêîìñòâà æåíùèíû ãîðîäà êðûìñêà, >:-]], ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâ òàøêåíò, %-], ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä âîðîíåæ, 280, çíàêîìñòâà ñ óæãîðîäà äåâóøêè, ncntv, çíàêîìñòâà ñî ñâåðäëîâñêîé îáë, igdth, êðàñíîÿðñê çíàêîìñòâà ìàìáà, 62013, âåá çíàêîìîâñòâî, :-]]],
#323 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:40,
comment1, ñåêñ çà äåíüãè óêðàèíà ã.÷åðíèãîâ, dnd, çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ â áåëàðóñè, 35028, èíäèâèäóàëêè ñ áîëüøèì áþñòîì, pxo, çíàêîìñòâà æåíùèíû àëìàòû, 173996, çíàêîìñòâà áóãóëüìà ìàøà êèñà, 66114, çíàêîìñòâà ÷àò õîëëèäåé â òàòàðñòàíå, 020, çíàêîìñòâî â íàäûìå, 119202, èíäèâèäóàëêè áèðþëåâî, mwl, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ïñêîâ, ttlndz, ñàéò çíàêîìñòâ ñèíãë, rmliiz,
#322 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 15:58,
comment2, ñàéò çíàêîìñòâ â îðøå, >:-]], megatula çíàêîìñòâà, 5894, øàòóðñêèå çíàêîìñòâà, 046449, ìîëîäûå ïðîèãðàëè ñåêñ, 9508, ãðÿçîâ çíàêîìñòâà, pixlu, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê âîëãîãðàäå, 065421, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà òâåðü, 8-DDD, ñýêñ çíàêîìñòâî êîëïèíî, :(((, çíàêîìñòà äëÿ à, 378, íàéòè ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ, 005, ñàéò çíàêîìñòâ áè òðàíñóàëîâ, xxxrk, èíòèì ñàéòû ìóðìàíñêà, tpukmh, ðàìáëåð çíàêîìñòâî è îáùåíèå, :PPP, âèäû ñåêñà ñ îïèñàíèÿìè, %-)),
#321 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 15:07,
comment5, ñåðïóõîâñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, 8245, map2, 8], çíàêîìñòâà ãîðîäà âîðñìà, zztrb, çíàêîìñòâà òóðêìåíèñòàí, 627, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîä àøõàáàä, 82402, çíàêîìñòâà ëåíèíñê êóçíåöêà, kqekk, ãåé çíàêîìñòâà â ðóáöîâñêå, 6542, çíàêîìñòâà òîëñòóøåê, 8-]]], ìàìáà çíàêîìñòâà éîøêàð îëà, :PP, çíàêîìñòâà ãîðîä ñåðïóõîâ, sszvxc, çíàêîìñâà â àñòðàõàíè, 2386, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ ñåìåéíûé àíãåë, 909, map6, 8-PP, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè îò 1, 470, ìû ïîçíàêîìèëèñü â òóðöèè äàøà, eccsj, çíàêîìñòâà òàìáîâà, 2422, èñïàíñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, 8-[, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â õàðüêîâå, ijhx, èùó äåâóøêó õî÷ó ñåêñà, %]]],
#320 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 14:52,
comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ñòóï&#